MADDE 1 : TARAFLAR
İşbu sözleşme bir tarafta HAKAN ÇOBANOĞLU (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.
Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır: SATICI : (İsim ve İletişim Bilgileri)
ALICI : (İsim ve İletişim Bilgileri)

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI‘nın SATICI‘ya ait www.hakancobanoglu.net internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.

MADDE 3 : ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI
Ürünlerin türü, adeti ve fiyatı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Ürün fiyatlarına tüm vergiler dahildir.
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tutarı:
Ödeme Şekli:

MADDE 4 : GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI‘nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün /ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI‘nın Yasada belirtilen “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak kaydı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI‘nın teslimat adresinin SATICI‘ya olan uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresinde teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça her ne sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak, ayıpsız, eksiksiz, ve varsa garanti belgeleri,

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI‘nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

4.6- ALICI‘ya ait kredi kartının ALICI‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI‘ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI‘ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI‘ya ait olmak üzere SATICI‘ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- Ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI‘ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

MADDE 5 : CAYMA HAKKI
Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:
ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ayrıca ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. ALICI Cayma Kararını süresi içerinde SATICI‘ya açık bir şekilde yazılı olarak beyan etmelidir. Satın almış olduğu malı on dört günlük süre içinde SATICI‘nın yukarıda belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. ALICI malı SATICI‘ya gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra SATICI‘ya göndermelidir. SATICI, ALICI‘nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI‘nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:
ALICI‘nın özel istek ve talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 6 : ABONELİK SÖZLEŞMESİ
6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. Maddesi gereğince ALICI, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

MADDE 7 : MÜCBİR HALLER
Sözleşmenin düzenlendiği tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vs.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek, mücbir sebebin sürmesi esnasında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 8 : TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-126. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 9 : YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI‘nın veya SATICI‘nin yerleşim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

HAKAN ÇOBANOĞLU GENEL PRENSİPLER
HAKAN ÇOBANOĞLU ana hedefi sizin kişisel ve profesyonel hayatınızdaki potansiyelinizi gerçekleştirmenize yönelik gelişimi sağlamaktır. Hayatın içinde karşılaştığınız gündelik sorunlar için sizlere çözümler sunar ya da aslında sizlerin içinde olan çözümlerin ortaya çıkarılmasında sizleri destekler.
HAKAN ÇOBANOĞLU; doktor, psikolog veya sağlık meslek mensubu değildir! Sizlere kesinlikle tedavi, teşhis veya herhangi bir tıbbi uygulama yapmaz, yapamaz. HAKAN ÇOBANOĞLU tüm katılımcıları bu gerçeğin bilincinde olan kimselerdir.

HAKAN ÇOBANOĞLU‘nda mahremiyet esastır. Tüm katılımcıların kişisel bilgilerinin gizliliği itinayla korunmaktadır. Aynı duyarlılık katılımcılardan da beklenmektedir. Hiçbir katılımcı sözleşmedeki gizlilik taahhütlerini ihlal etmemelidir. Karşılıklı güven bu akademinin ana birleşenidir.

HAKAN ÇOBANOĞLU; katılımcılara amacına uygun güçlü sorular sorarak onlar hakkında bilgi edinir ve onlara yön verir. Katılımcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve buna uygun hareket eder. Bu akademide herkesin potansiyelini zorlaması amaçlanır. Geçmiş başarıları hatırlatma, hedefe ulaştığındaki başarıyı hayal etme gibi teknik ve yöntemlerle katılımcının özgüvenini arttırmasına destek olur.

KATILIMCI TAAHHÜTNAMESİ
HAKAN ÇOBANOĞLU tarafından verilmekte olan ve satın almış olduğunuz bu Eğitim’e (Bundan sonra “Eğitim” olarak anılacaktır.) katılabilmek için aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyup anladığımı, işbu maddelerin kabulünün eğitime katılmak, eğitim sonunda verilecek sertifikayı edinebilmek ve gelecekte HAKAN ÇOBANOĞLU tarafından düzenlenen herhangi bir faaliyete iştirak edebilmek için zorunlu olduğunu; eğitim sırasında ve eğitimin akabinde gizliliğe dair maddelerin ihlali durumunda karşılaşabileceğim hukuki ve cezai yaptırımlar başta olmak üzere tüm maddeleri eksiksiz bir biçimde okuyup anladığımı ve işbu taahhütnamedeki maddelere tümüyle uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MADDE 1 :
Katılımcı, eğitim sırasında ve sonrasında, özellikle eğitimin içeriği başta olmak üzere diğer katılımcılara dair tüm bilgilerin gizli bilgi olduğunu, işbu bilgileri ilgili katılımcıların ve HAKAN ÇOBANOĞLU münferit olarak, yazılı ve el ürünü imzalı açık muvafakati olmadan eğitim süresince ve her halde eğitim sonrasında özellikle sosyal medya platformları başta olmak üzere hiçbir mecrada doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 :
Katılımcı, verilen eğitimi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; ses, görüntü ve/veya sair biçimde kayıt yapma özelliği bulunan herhangi bir vasıta, teknolojik alet veya sair teknik bir imkan ile kayıt altına alamayacağını, paylaşmayacağını, yayınlamayacağını bu duruma aykırılık halinde HAKAN ÇOBANOĞLU hükme aykırı davrananlar hakkında cezai ve hukuki yollara başvurabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 :
Katılımcı, HAKAN ÇOBANOĞLU eğitim süresi boyunca eğitimin ilkelerine, HAKAN ÇOBANOĞLU genel prensiplerine ve işbu sözleşme hükümlerine aykırı bir hal görmesi durumunda gerekçesini bildirme zorunluluğu olmaksızın katılımcıyı eğitimden çıkarma hakkı olduğunu, böyle bir halin varlığı durumunda sertifikaya da hak kazanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 :
Katılımcı, katılacağı eğitim karşılığında ödemesi gereken meblağın tamamını tek seferde ve eğitime başlamadan önce ödemekle yükümlüdür. Katılımcı, gerek eğitim başladıktan sonra kendi iradesi ile eğitimden ayrılması gerek işbu sözleşmenin üçüncü maddesi kabilinde eğitimden ayrılmak mecburiyetinde kalması durumunda yapmış olduğu ödemenin iadesinin olmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Eğitimin bir ön kayıt bedeli varsa danışan, kayıt sırasında ödemiş olduğu ön kayıt bedelini seminere kendisinden kaynaklı bir sebepten ötürü katılamayacağını HAKAN ÇOBANOĞLU’na bildirdiği taktirde iade alamayacağını sözleşme sırasında taahhüt eder.

MADDE 5 :
Katılımcı, bu eğitimdeki öğretilerin, tavsiyelerin, kısaca anlatılan her şeyin 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı ve İcrasına Dair Kanun” ve bağlı yönetmelikler kapsamındaki sağlık meslek mensuplarının tekelinde bulunan tedavi ve diğer tıbbi uygulamaların dışında olduğunu kabul ve beyan eder. Katılımcı, işbu eğitimin kesinlikle tedavi maksadı taşımadığını ve eğitimi veren kimsenin hekim (ya da diğer sağlık mensuplarından biri) olmadığını bilmeli, buna uygun olarak hareket etmelidir.

MADDE 6 :
Katılımcı, bu modül ve devamındaki modüllerde kullanılan her türlü eğitim materyali, slogan, motto ve benzeri fikri ve sınai haklar kapsamında değerlendirilebilecek içeriklerin üzerindeki mutlak hakların HAKAN ÇOBANOĞLU ait olduğunu bildiğini, bu kapsamda sayılabilecek içeriklerin hiçbirini yazılı veya sözlü herhangi bir mecrada kullanmayacağını, bir kullanım talebi olması halinde HAKAN ÇOBANOĞLU yazılı olarak başvurup kullanımının amacını ve yerini belirtmesi gerektiğini ve ancak HAKAN ÇOBANOĞLU el ürünü imzalı ve yazılı muvafakati ile bu içerikleri kullanabileceğini bildiğini; aksine bir kullanım halinde ortaya çıkabilecek cezai ve hukuki yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 :
Katılımcı aldığı eğitimi bir başkasına devredemeyeceğini, bunun aksine anlaşmaların hükümsüz olduğunu, HAKAN ÇOBANOĞLU katılımcı ve üçüncü kişiler arasında yapılan anlaşmalarla bağlı olmadığını, bu eğitimin yalnızca işbu taahhütnamenin altında imzası bulunan katılımcıya verileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 :
Katılan, HAKAN ÇOBANOĞLU tarafından ileri tarihte düzenlenecek başkaca bir faaliyete dahil olabilmesinin; HAKAN ÇOBANOĞLU katılanın gelişimini gözleyerek çıkardığı rapor doğrultusunda vereceği onaya tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı hakkında verilecek kabul veya ret kararı münhasıran HAKAN ÇOBANOĞLU aittir.

MADDE 9 :
6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan katılımcının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, katılımcının ikametgah adresi, katılımcının GSM numarası ve katılımcının elektronik posta adresi (e-posta adresi) işbu sözleşme kapsamında ve sözleşmenin konusuyla sınırlı kalmak üzere işlenebilir, muhafaza edilebilir, paylaşılabilir.

MADDE 10 :
6698 Sayılı kanun kapsamında katılımcıya ait kişisel veri olarak tanımlanan görüntü, video kaydı, fotoğraf ve ses kaydı; HAKAN ÇOBANOĞLU potansiyel katılımcılarını bilgilendirme maksadıyla HAKAN ÇOBANOĞLU sosyal medya hesapları üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Katılımcı, yukarıda belirtilen kişisel verilerinin zikredilen amaca uygun paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 :
HAKAN ÇOBANOĞLU, işbu sözleşme kapsamında katılımcılardan edindiği veya edinebileceği kişisel verilerin gizliliğini sağlamak, bu kapsamda her türlü tedbiri almak ve bu verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 :
Katılımcı, HAKAN ÇOBANOĞLU ile arasında işbu yükümlülüklere aykırılığa istinaden çıkabilecek her türlü ihtilaf için Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.